“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

6 godina rada SOS telefona

U septembru 2015. godine prvi put je zazvonio naš SOS telefon za žrtve porodičnog i partnerskog nasilja! U proteklih šest godina odgovorile smo na više od 5500 poziva.

I danas često dobijamo pitanje šta je ono što SOS telefon nudi, odnosno zbog čega je važno da on postoji. Odgovor leži u psihološkoj podršci i osnaživanju žrtve kako bi samostalno donela odluku da izađe iz nasilja i nuđenju informacija o njenim pravima, radu institucija, pravnim procedurama i mogućnostima da se zaštiti. Kada žrtva povrati samopoštovanje i samopouzdanje, kada oseća da je neko konstantno uz nju i ima sve informacije koje su joj potrebne i kada zna šta je tačno očekuje u institucijama i sudskim postupcima, ona se mnogo lakše odlučuje da napusti nasilnika, istraje u postupcima zaštite od nasilja i ne vrati se nasilniku. Strah je velika prepreka za izlazak iz nasilja, ali je znanje moć!
Poziv je besplatan i dostupan svakog radnog dana od 8h do 20h.
Pozivom možeš zakazati individualni razgovor – u našim prostorijama ili online

principi rada sos usluge:

1) Sigurnost, bezbednost i ljudsko dostojanstvo: pružalac usluge SOS telefona garantuje da, prilikom pružanja usluga, sigurnost, bezbednost i dostojanstvo korisnica usluga. Odnos konsultantkinja prema korisnici je podržavajući, a pružalac usluge garantuje nediskriminaciju i toleranciju tokom obezbeđivanja podrške;
2) Poverljivost: SOS telefon poštuje i pridržava se prava korisnica usluga na poverljivost i sve korisnice su unapred obaveštene o situacijama u kojima ta poverljivost može biti ograničena;
3) Verovanje žrtvi i zauzimanje stava da su počinioci odgovorni: Pružanje usluge SOS telefona zasniva se na: (1) poštovanju prema žrtvi, (2) verovanju iskustvu žrtve;
4) Osnaživanje: : SOS telefon obezbeđuje korisnicama usluga priliku da imenuju sopstvena iskustva, da budu upoznate sa svojim pravima i zakonskim mogućnostima i da imaju mogućnost donošenja odluka u okruženju koje im pruža podršku i tretira ih sa poštovanjem, uz uvažavanje njihovog dostojanstva i uz odgovarajuću senzitivnost;
5) Posebna znanja i veštine: : Znanje, kompetencije i veštine zaposlenih, kao i oblici usluga SOS telefona, su prilagođeni specifičnim potrebama korisnica (žrtava rodno zasnovanog nasilja), koje mogu biti veoma kompleksne;
6) Poštovanje razlika i ravnopravan pristup: : Pružaoci usluge SOS telefona, prepoznaju i poštuju razlike između svojih korisnica i na pozitivan način se angažuju u anti-diskriminativnoj praksi;
7) Zaštita i podrška: SOS telefon obavlja aktivnosti u cilju zaštite interesa i prava korisnica na različitim nivoima;
8) Participacija i konsultacije: SOS telefon promoviše i realizuje učešće korisnica u razvoju i evaluaciji usluga;
9) Koordinisan odgovor na fenomen nasilja: Pružanje usluge SOS telefona odvija se u kontekstu međusektorske i međuinstitucionalne saradnje, razmene sa drugim relevantnim akterima i službama i koordinisanog pružanja usluga;
10) Promocija tolerancije: SOS telefon se zasniva na modelu promovisanja nenasilja s ciljem da razvije svest, edukuje i sprovede preventivne mere na socijalnom planu i među pojedincima;
11) Princip bezuslovne podrške: : Korišćenje usluge ne sme se uslovljavati podnošenjem prijave institucijama, korišćenjem bilo kojeg programa ili usluge ili na bilo koji drugi način.

Ukoliko trpite nasilje, ili neko u vašoj okolini pozovite nas!

Ostavite odgovor